Translator/Translation Studies Society
 
 
Approaching IRANIAN Translator(s) and Translation(s) Studies
 
رهزنی های زبانی و اشفتگی زبان چونان افتی دامنگیر ما از زمان مشروطه بوده است و همچنان ما را می گزد و می خلد و می نوازد 
ما سیاستی نداریم که از سیاست زندگی نقد سخن بگوییم ...از مشهورات حاکم بر ذهن و زبانمان که بگذریم شما نشان دهید چیزی را که بتوان نام فاخر سیاست بر ان نهاد..از قضا از منظر هانا ارنت کنش ادمی در مرحله سیاست و هنر و همانند اینهاست که رنگ انسانیت به خود می گیرد و انسان را انسان می کند و الا کار معیشتی و کارخانه ای و انچه تحت جبر و قسر نیازها و غرایز رخ می دهند از جمله نوشت ها و سخن گفتن های کاری و معیشتی و غریزه ای همچنان در حیطه مادون انسان هستند و هنوز به استانه فرهنگ و انسانیت راه نیافته اند
 |+| نوشته شده در  Tue 9 Nov 2010ساعت 18:35 PM  توسط Bashir Baqi  | 
 
  بالا